"Вектор 90" - Томе ДООЕЛ - Струмица основана во 1990 година, е фирма која се занимава со проектирање објекти, надзор и  урбанистичко планирање.
Основач и одговорен проектант е Тимов Томе - дипломиран инжинер архитект.

Collider activity center in Sofia
Продажен салон за мебел во Василево
Деловен објект во Струмица - 1
Деловен објект во Неготино
Мотел во Гевгелија
Деловен објект во Струмица - 2
Деловен објект во Василево
Магацин со сервис во Струмица
Државни институции во Скопје - конкурсен труд
Библиотека во Берово
Зграда на советот на општина Босилово
Продажен салон за автомобили со сервис во Неготино
Семејна куќа во Неготино - 2009 г.
Деловен објект "Класик"
Дом за пастори во Струмица
Реконструкција на католичка црква "Св.Богородица" Струмица
Станбена зграда Скопје
Семејна куќа во Струмица - 1
Магацин во Скопје
Семејна куќа во Скопје
Станбено деловен објект во Струмица - 1
Станбено деловен објект во Струмица - 2
Семејна куќа во Струмица - 2
Семејна куќа во Струмица - 3
Семејна куќа во Струмица - 4
Семејна куќа во Струмица - 5
Социјални станови во Битола
Ресторан во Струмица
Ресторан во Струмица - 2
Изложбено продажен салон
Настрешница во Скопје
Настрешница во Тетово
Викендица во Скопје